II/101 JESENICE, OBCHVAT - II. ETAPA

 • Investice 137.5 milionů Kč

Projekt řeší výstavbu nového obchvatu silnice II/101 města Jesenice u Prahy, v okrese Praha-Západ ve Středočeském kraji. Jedná o kompletní novostavbu silnice II/101 v délce 1,003 km v kategorii S 11,5/80 v celkové tloušťce konstrukce živičné vozovky 63 m. Důvodem výstavby přeložky silnice II/101 je extrémně přetížený průtah městem a složitá dopravní situace. Průtah městem čítá 9 216 vozů denně, z toho 1 673 těžkých vozidel. Nově vybudovaná přeložka předmětného úseku silnice II/101 bude začínat na stávající okružní křižovatce na silnici II/603, kde je ukončena I. etapa obchvatu a směřuje východním směrem jižně od zástavby Jesenice na Říčany. Před začátkem zástavby městské části Kocanda se trasa obchvatu napojuje na stávající trasu silnice II/101 v provozním staničení 10,900. Nově vybudovaný úsek přímo navazuje na výstavbu druhé části obchvatu, tj. od uvedené okružní křižovatky směrem na město Dolní Břežany.

 • Zahájení srpen 2017
 • Ukončení srpen 2020

II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č.101-054

 • Investice 9.7 milionů Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 101-054, jež je situován na silnici II/101 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník ve Středočeském kraji. Mostní objekt slouží pro převedení komunikace II/101 přes Zákolanský potok. Součástí rekonstrukce mostu je úprava přilehlých svahů a dna koryta Zákolanského potoku a dále rekonstrukce krytu vozovky na mostě a jeho blízkém okolí. Provozní staničení v km 68,890343 - 68,920193, řešený úsek činí 29,85 m. Stávající mostní objekt bude vyměněn za nový rámový most z monolitického železobetonu. Předmětem projektu je demolice stávajícího mostu včetně spodní stavby, založení nového mostu, výstavba nové mostní konstrukce, zajištění odvodnění a izolace nového mostního objektu, provedení nové vozovky na mostě, úpravy předmostí mostu a římsy na mostě, doplnění svodidlového zábradlí, vegetační úpravy, osazení dopravního značení a provedení úprav pod mostem.

 • Zahájení červenec 2014
 • Ukončení srpen 2019

III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1

 • Investice 47.8 milionů Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 1024-1, jež je situován na silnici III/1024 v obci Řitka, Mníšek pod Brdy v okrese Praha - Západ ve Středočeském kraji. Mostní objekt slouží pro převedení komunikace III/1024 přes dálnici D4. Stávající mostní objekt bude vyměněn za nový rámový most z monolitického železobetonu. Součástí stavby bude rekonstrukce přilehlé vozovky na úroveň podkladních vrstev. Celková délka rekonstrukce ve staničení v km 0,06315-0,22778 činí 0,16463 km. Realizací projektu dojde zejména ke zlepšení technického stavu celého stavebního objektu a jeho únosnosti, tj. jak mostního objektu, tak řešeného úseku navazující silnice, dále k zajištění funkčnosti odvodnění, obnova úpravy definitivního dopravního značení, čímž se zajistí lepší průjezdnost zájmového úseku, sníží se automobilová nehodovost, zvýší se silniční bezpečnost a komfort účastníků silničního provozu.

 • Zahájení září 2017
 • Ukončení listopad 2019

Modernizace zastávkového informačního systému Středočeského kraje

 • Investice 260.8 milionů Kč

Cílem projektu je vybavení zastávek a nádraží autobusové dopravy moderními informačními panely (zastávkovými označníky), které budou reflektovat nový vzor označníku PID. Tyto nové zastávkové označníky budou osazeny na vybraných zastávkách na území Pražské metropolitní oblasti, jež budou disponovat nízkoenergetickým informačním panelem zobrazujícím aktuální informace o odjezdech spojů veřejné hromadné dopravy a také prvky pro nevidomé a slabozraké. Předmětný projekt přispěje ke zkvalitnění informovanosti cestujících, a to na základě poskytování informací o cestování před cestou a během ní s cílem usnadnit plánování cesty, její rezervaci a možné úpravy. A tím povede ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy v rámci společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.

 • Zahájení leden 2018
 • Ukončení srpen 2020

II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

 • Investice 94.1 milionů Kč

Projekt řeší rekonstrukci stávající silnice II/101 přes obce Třebotov, Chýnice, Tachlovice, Nučice a Rudná v okrese Praha-Západ ve Středočeském kraji v celkovém rekonstruované délce 7,351 km. Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících asfaltových vrstev vč. horní nestmelené podkladní vrstvy. Návrh počítá s navýšením nivelity o 60 mm v extravilánových úsecích a o 10 mm v intravilánových úsecích. Návrh respektuje stávající šířkové a sklonové poměry. Realizace stavby je členěna na 7 dílčích úseků, tj. začátek úseku - Třebotov, Třebotov - Chýnice (dva úseky), Chýnice - Tachlovice (dva úseky), Nučice, Rudná. Součástí stavby je zajištění funkčnosti odvodnění dotčené komunikace, doplnění bezpečnostního záchytného systému a obnova úpravy definitivního dopravního značení.

 • Zahájení říjen 2018
 • Ukončení červen 2020

Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice

 • Investice 12.4 milionů Kč

Cílem projektu je rozšíření a modernizace prostor Speciálního pedagogického centra v Kladně - Vrapicích, a to z důvodu narůstajícího počtu žáků, studentů, klientů, využívající tyto služby. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a rozšíření portfolia poskytovaných služeb, jež napomáhají k získávání klíčových schopností, a tím zajišťují reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Modernizace dotčených prostor podpoří infrastrukturu předmětného SPC, a tím zlepší podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispěje tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Realizací projektu dojde taktéž ke zlepšení pracovních podmínek pro poradenské a pedagogické pracovníky, kteří tak díky novému a modernímu vybavení mohou svým klientům nabídnout intuitivnější přístup ve výchově a vzdělávání. Součástí modernizace SPC bude vybudování zázemí pro aktivizační činnosti a ergoterapii. Víceúčelové pracoviště bude vybaveno novým nábytkem a pomůckami, které pomohou klientům s handicapem k začlenění do společnosti. V rámci rekonstrukce bude vybudováno SPC s potřebným zázemím, toaletami, prostory pro ergoterapeutickou skupinu. Součástí úprav bude celková rekonstrukce včetně technického vybavení a infrastruktury, výměna oken a vybudování bezbariérového přístupu (výtahu). V souvislosti s bezbariérovým přístupem bude vybudován nový boční vstup do budovy a související úpravy zpevněných povrchů před vstupem.

 • Zahájení prosinec 2018
 • Ukončení prosinec 2020

II/101 Unhošť - Červený Újezd

 • Investice 36.2 milionů Kč

Jedná se o rekonstrukci komunikace II/101 mezi městem Unhošť a obcí Červený. Celkem se jedná o 1 500 metrů, ale z toho 202 metrů připadá na souvislou údržbu. Cílem projektu je kompletní a to včetně podkladních vrstev vozovky. V rámci rekonstrukce dojde k zesílení krytu vozovky, tj. k navýšení nivelety o 60 mm a úpravě systému odvodnění formou opravy několika propustků. Rekonstrukcí bude zajištěno bezpečné užívání komunikace i dalších letech a to hlavně pro těžkou nákladní dopravu.

 • Zahájení říjen 2018
 • Ukončení září 2019

II/113 Mukařov - Struhařov

 • Investice 51.4 milionů Kč

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/113 v úseku Mukařov - Struhařov. V rámci rekonstrukce dojde k zesílení konstrukce vozovky a navýšení nivelety min. o 10 mm v celé šířce a délce předmětného úseku. Součástí stavby je i obnovení nezpevněných krajnic a pročištění systému odvodnění (propustky, příkopy) od nánosů a také oprava poškozených propustků pod trasou silnice. V rámci stavby se provede výměna a případně doplnění svislého dopravního značení a obnova vodorovného dopravního značení.

 • Zahájení říjen 2018
 • Ukončení srpen 2019