• admin
  • 11. července 2019

Stav registrovaných žádostí ke dni 31.5.2019

K datu 31.5.2019 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře registrováno již 148 žádostí o dotace, kde je příjemcem dotace Středočeský kraj, případně jím zřizované příspěvkové organizace. Celkové způsobilé výdaje v těchto žádostech činí 8,6 mld. Kč, přičemž nejvíce finančních prostředků bude směřovat do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Dále budou podpořeny projekty z oblasti školství, telematiky, životního prostředí, sociálních služeb či regionálního rozvoje.

Pracovníci RDK administrují k tomuto datu dalších 7 žádostí o dotace s celkovými způsobilými výdaji ve výši 200 mil. Kč z oblasti krajských silnic a školství. Dále součinnost Středočeskému kraji při přípravě projektů na energetické úspory do výzvy č. 121 OPŽP.

Vzhledem ke skutečnosti, že velký počet projektů je již ve fyzické realizaci, začalo také docházet k reálnému čerpání prostředků od poskytovatelů dotací (IROP, OPŽP). K datu 31.5.2019 tak na účet Středočeského kraje dorazilo více než 600 mil. Kč z Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) a 80 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Ve výzvě ITI Pražské metropolitní oblasti bude v měsíci 07/2019 vyhlášena poslední výzva pro rekonstrukce silnic II. a III. a tím dojde k vyčerpání celé alokace určené pro specifický cíl 1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.