KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM KLADNO

 • Investice 148,4 milionů Kč

Předmětem předkládaného projektu je vybudování nového Kulturního a kreativního centra rozšířením provozu a využití potenciálu Středočeské vědecké knihovny Kladno. Kulturní a kreativní centrum Kladno (KKCK) přinese do svého regionu příležitost využít komplexní a multifunkční prostor pro mnoho aktivit, se zacílením na komunikaci, audio-vizuální komunikaci a umělecko-kreativní tvorbu. Prostory KKCK přinesou předmětným cílovým skupinám úsporu v investicích do vybavení kanceláří nábytkem a technologiemi a umožní pracovat v kvalitním designovém prostředí. Dále nabídne klientům pracovat a vyvíjet své činnosti díky profesionálnímu vybavení audio-video ateliérů a kreativně-umělecké dílny. Přednáškový sál a jeho reprezentační a multifunkční vybavení bude poskytovat prostory mnohým subjektům pro zajištění přednášek, prezentací, představení apod. Dále zde mohou cílové skupiny využít i čas pro relaxaci, odpočinek a komunikaci.

 • Zahájení srpen 2022
 • Ukončení září 2025

Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

 • Investice 63,0 milionů Kč

Předmětem projektu je budova Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou. Budova byla postavena v letech 1928-1930 podle projektu architekta Bedřicha Adámka. Jedná se o architektonicky cennou budovu, která v urbanistickém kontextu této části Kralup nad Vltavou výrazně dominuje okolní drobné zástavbě. Stavební úpravy spočívají v zateplení obvodových stěn a střechy objektu školy vč. výměny a renovace otvorových výplní (okna, dveře a prosklené fasády) a instalace VZT systému.

 • Zahájení březen 2018
 • Ukončení únor 2022

Nákup 2 ks aut pro pečovatelskou službu Domova seniorů Jenštejn

 • Investice 1,8 miliony Kč

Předmětem projektu je pořízení 2ks osobních automobilů pro zajištění terénní pečovatelské služby. Terénní služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o cílové skupiny projektu. Jedná se především o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a v neposlední řadě zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 • Zahájení červen 2021
 • Ukončení březen 2021

II/102 Chotilsko, most ev. č. 102-019

 • Investice 7,6 milionů Kč

Předmětem projektu je náhrada stávajícího mostu novým mostem. Stávající most je v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, která bude spočívat v jeho demolici a následné výstavbě nového mostu v původní poloze. V rámci rekonstrukce dojde i k úpravě koryta pod mostem, zřízení chodníkové římsy pro zajištění přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a díky rekonstrukci dojde k zvětšení půdorysné plochy pro plynulejší provoz na mostě.

 • Zahájení květen 2021
 • Ukončení prosinec 2021

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

 • Investice 188,0 milionů Kč

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících silnic II/605 (Plzeňská) a III/2365 (Jungmannova) v zastavěném území měst Beroun a Králův Dvůr. Potřeba rekonstrukce těchto silnic je dána nutností výrazného zlepšení technických parametrů silnic, které již neodpovídají současným dopravním požadavkům. Na základě doporučení uvedených v DP dojde k zesílení krytu vozovky o 10 mm s tím, že v některých úsecích navíc dojde ke kompletní rekonstrukci (obrusné i ložné vrstvy) komunikace.

 • Zahájení září 2016
 • Ukončení leden 2022

Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - II. etapa

 • Investice 63,6 milionů Kč

Předmětem tohoto projektu je II. etapa obchvatu Králova Dvora, konkrétně je to větev A novostavby komunikace II. třídy. Jedná se o II. etapu obchvatu Králův Dvůr v úseku mezi novým mostem přes řeku Litavku (most Alexandra Hesse u ulice Fučíkova) po vlakové nádraží v Králově Dvoře, kde se tato komunikace napojuje na stávající silnici III/11524 v ulici Tovární v celkové délce 690 metrů. V rámci projektu dojde také k rekonstrukci komunikace III. třídy o délce 51 metrů.

 • Zahájení prosinec 2018
 • Ukončení červen 2022

Snížení energetické náročnosti pracoviště Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Kounicích

 • Investice 4,7 milionů Kč

Jedná se o návrh na snížení energetické náročnosti domu č.p. 105 v Kounicích, který je od 3.5.1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 32027/2-1843. Tento objekt slouží jako pracoviště Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. V rámci snížení energetické náročnosti dojde k zateplení fasády objektu, střechy, zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměně výplní a to v souladu s požadavky památkové péče.

 • Zahájení září 2021
 • Ukončení květen 2023

Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov

 • Investice 23,9 milionů Kč

Předmětem projektu je navýšení kapacity služby „Domov se zvláštním režimem“ o 11 lůžek Domova seniorů Vojkov. Navýšení kapacity bude dosaženo rekonstrukcí nevyužité budovy č.p. 41, která bezprostředně sousedí s areálem Domova seniorů Vojkov č.p. 40. Rekonstrukce objektu a navýšení kapacity je již dlouhodobě stěžejní vizí rozvoje Domova seniorů Vojkov. Záměr je v souladu i s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji do roku 2024 a současně je i v souladu s komunitním plánováním rozvoje sociálních služeb obce s rozšířenou působností Votice. Zvýšením počtu lůžek bude alespoň částečně uspokojena rostoucí poptávka po této službě. Cílem rekonstrukce budovy č.p. 41 je rozšířit kapacitu služby „Domov se zvláštním režimem“ o 11 nových lůžek (stávající kapacita je 53 lůžek, cílová kapacita je 64 lůžek) s tím, že těchto 11 lůžek bude rozděleno do 2 dvoulůžkových pokojů a 7 jednolůžkových pokojů se sociálním zázemím.

 • Zahájení říjen 2021
 • Ukončení červen 2023