Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně p. o.

 • Investice 19,1 milionů Kč

Stavební úpravy jsou navrženy za účelem snížení energetické náročnosti budovy - zateplení fasády, sanace trhlin na fasádě, částečná výměna fasádních výplní, zateplení střechy vč. světlíku, výměna střešní krytiny, sanace základů apsidy, hydroizolace pod terénem, vybudování obvodové drenáže, vybudování dešťové kanalizace s akumulační nádrží a vsakovacím tělesem.

 • Zahájení prosinec 2019
 • Ukončení listopad 2021

II/110 Benešov - dopravní opatření u nádraží + prodloužení

 • Investice 43,7 milionů Kč

Předmětný projekt řeší kompletní rekonstrukci stávající silnice II/110 (ulice Nádražní) ve městě Benešov ve Středočeském kraji, jež přivádí dopravu k místní železniční stanici, odkud jezdí přímé vlaky do hlavního města Praha. V rámci kompletní rekonstrukce vozovky vznikne i nová okružní křižovatka. Celková délka úpravy komunikace II/110 včetně nové okružní křižovatky je 449 m.

 • Zahájení září 2014
 • Ukončení srpen 2020

OPŽP - Úsporná Jesenice

 • Investice 19,4 milionů Kč

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice u Rakovníka, jež je kombinovaný na dvou žádostech o dotaci. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce obálky budovy spočívající v zateplení fasád objektu a výměně výplní otvorů a dále instalace systému pro nucené větrání s rekuperací v učebnách a školní družiny.

 • Zahájení říjen 2016
 • Ukončení září 2020

Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník

 • Investice 73,3 milionů Kč

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na 2 žádostech. Předmětem projektu je objekt SPŠS Mělník. V rámci větší změny dokončené budovy je navrženo komplexní zateplení budovy spočívající v zateplení fasád objektu, střešních a stropních konstrukcí a ve výměně zbývajících výplní otvorů včetně instalace vzduchotechnického zařízení se zpětnou rekuperací.

 • Zahájení říjen 2016
 • Ukončení prosinec 2020

II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs N. L.

 • Investice 63,0 milionů Kč

Předmětem této stavby je realizace rekonstrukce silnice II/610 v úseku délky 2,544 km. Začátek úseku č.1 je v km 1,00 za obcí Podolanka. Konec úseku č.1 je v km 2,580 před obcí Dřevčice. Součástí akce je také případná sanace dvou propustků, které se v předmětném úseku nachází, pokud to bude jejich stavebnětechnický stav vyžadovat. Začátek úseku č. 2 je v km 3,410 za obcí Dřevčice. Konec úseku č. 2 je v km 4,374 před mostem v blízkosti hranice města Brandýs nad Labem - Staré Boleslav.

 • Zahájení říjen 2019
 • Ukončení srpen 2020

II/272 Jiřice - úprava nehodového místa

 • Investice 18,0 milionů Kč

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího směrového oblouku poblíž obce Jiřice. Záměrem stavby je provedení stavebních úprav, které zajistí stavebnětechnický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace, intenzitě dopravy a aktuálním dopravně-bezpečnostním požadavkům. V rámci těchto úprav dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace vč. podkladních vrstev v tloušťce 540 mm a dále k výměně nevhodné zeminy aktivní zóny parapláně za v tloušťce 300 mm.

 • Zahájení červenec 2016
 • Ukončení červen 2020

Okružní křižovatka u areálu T-Sport Modletice

 • Investice 18,7 milionů Kč

Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky na komunikaci II/101 v obci Modletice. Okružní křižovatka je navržena na silnici II/101 v obci Modletice, v místě sjezdu k areálu T-sportu a areálu Aquasped. Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu povrchu stávajících zpevněných ploch. Po jejím dokončení se očekává zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy.

 • Zahájení říjen 2019
 • Ukončení srpen 2020

II/101 D1 – JESENICE, REKONSTRUKCE

 • Investice 81,1 milionů Kč

Předmětný projekt řeší rekonstrukci stávající silnice II/101, začínající za městem Jesenice u Prahy ve Středočeském kraji, procházející městskou částí Kocanda a Osnice, vedoucí extravilánem okolo Dobřejovic až po obec Modletice. Jedná se o rekonstrukci v délce 4,304 km. Z rekonstruovaného úseku je vyjmuta křižovatka Dobřejovice, most ev.č. 101-007 , úsek délky 93,5m na konci zástavby. Trasa rekonstrukce je tak rozdělena na 5 úseků, a to i z důvodu , míry poškození a způsobu technologie oprav. Projekt řeší rekonstrukci vybraného úseku stávající silnice II/101 se zachováním stávající kategorie a parametrů, bez rozšiřování vozovky, bez zásadní úpravy stávajícího podélného profilu a jiných zásadních úprav. V rámci rekonstrukce dále dojde k k opravě stávajícího odvodnění vozovky, pročištění všech trubních propustků, zajištění bezpečnostního záchytného systému a k obnově a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

 • Zahájení říjen 2018
 • Ukončení srpen 2019